صد روز هفت صبح روز بیست و هفت ( سپاسگزار دارایی ها )